6.นางสาววิพีพรรณ แช่ไช้
6.นางสาววิพีพรรณ แช่ไช้
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/winee003/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR01DffUFtJzU7hk5UNQwH-Ku04bSmxnHbmwAu26LblKVfjGm1W7m9yQYrs