2.นายไชยยันต์ ชูวงศ์
2.นายไชยยันต์ ชูวงศ์

https://sites.google.com/obec.moe.go.th/chaiyun-pa/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2