ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140348
รหัส Smis 8 หลัก :
  92022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  140348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยนางราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaynangratbumrung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน329
ตำบล :
  ห้วยนาง
อำเภอ :
  ห้วยยอด
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92130
โทรศัพท์ :
  075294106
โทรสาร :
  075294224
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  hnrbschool@gmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิทยาธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2521 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 329 หมู่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น (ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวแยกออกมาเป็นตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง) เนื่องจากได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งนำโดยนายวิเชษฐ์ เอกดิลก เป็นประธานกรรมการ ได้เห็นควรว่าน่าจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดรับนักเรียนในท้องถิ่นของตำบลหนองช้างแล่น ตำบลควนเมา และตำบลหนองปรือ เพราะมีประชาชนหนาแน่นขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งด้วย จึงได้เสนอเรื่องต่อศึกษาธิการอำเภอห้วยยอดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

         วันที่ 5 กันยายน 2520 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จังหวัดได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาในปีการศึกษา 2521 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 ให้ใช้โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) เป็นสถานที่เรียนในช่วยแรก ต่อมาได้จัดสร้างอาคารเรียนบนพื้นที่ 26 ไร่ 2 งาน 40 ตาราวา จำนวน 2 หลัง หลังละ 4 ห้องเรียน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยความร่วมมือของตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ตำบลหนองช้างแล่น สร้างก่อฐานราก เสาคอนกรีต และพื้นคอนกรีต
ตำบลหนองปรือ สร้างโครงหลังคม
ตำบลควนเมา สร้างกระเบื้องมุงหลังคา

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน ให้ชื่อว่า "โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง" จึงถือว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
โดยในเบื้องต้นได้แต่งตั้งให้นายสว่าง โอฬาริกบุตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วจากนั้นเมื่อเปิดเรียน นายกระจ่าง รอดความทุกข์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน 

พ.ศ.2530 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
พ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงได้จัดสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาจนถึงปัจจุบันนี้