ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี2566 จังหวัดตรัง
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน และ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมวันครูสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปี 2566
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนกี่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายประเจียบ ปรีชา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดศรีรัตนาราม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสน
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายเฉลิม วัดโคก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายประเจียบ ปรีชา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรม ฃทอดกฐิน ณ วัดห้วยนาง อำเภอรัษฏา ตำบลหนองปรือ จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในพระพ
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 นายเฉลิม วัดโคก เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนให้เกียรติประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ท่านรองฯสมมาตร สุวรรณทวี,ผอ.สมปอง ห่วงจริง,ผอ.สุวณี อึ่งวรากร,ผอ.ขนิษฐา อำนักมณี ซึ่งเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาตามนโยบาย สพฐ
ทางโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงได้จัดกิจกรรม อบรมการต่อต้านยาเสพติด โดยมี สภานักเรียนทำกิจกรรมสันทนาการ ในระห่วางรอเวลาจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการแบ่งช่วงเวลาทฤษฎีและมีการระดมความคิดของนักเรียน
โรงเรียนห้วยยอดนางบำรุงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเตรียม ความพร้อมในการรับประเมิน PA(Performance Agreement)โดยใช้ Google Site
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดินทางไปทัศนศึกษาที่ เขาไม้แก้วพิสดาร เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำผ่านรูปภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565
13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยผู้อำนวยการนายเฉลิม วัดโคก และรองผู้อำนวยการ นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก มอบหมายให้รองผู้อำนวยการศิริขวัญ ดาหลาย คุณครูประพิศ วงศ์วิชชาการ คุณครูโยธิน เศวตพงศ์ คุณครูธเนศ เซ่งยี่ คุณครูสุกัญญา หมุนแทน คุณครูประเจียบ ปรีชา คุณครูชุติกาญ
ได้ร่วมกันต้อนรับคณะครูจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งคุณครูติณณา ศุกระกาญจน์ เนื่องในโอกาสสอบแข่งขั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
แสดงความยินดีกับคุณครูภานุกร อ่อนประสงค์ เนื่องในโอกาสย้ายไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบ On-site ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
รับรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1