คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897307417
อีเมล์ : chalerm7417@gmail.com

นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0966532499
อีเมล์ : siriladalai@gmail.com

นายประเจียบ ปรีชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุมล คงนคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางติณณา ศุกระกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล