ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
24
63
2
ม.2
37
33
70
3
ม.3
32
37
69
3
รวมมัธยมต้น
108
94
202
8
ม.4
30
59
89
2
ม.5
17
45
62
2
ม.6
18
45
63
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
94
202
14
รวมทั้งหมด
65
149
363
14
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน  2565