ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
ม.1
39
24
63
2
ม.2
39
33
72
2
ม.3
32
37
69
2
รวมมัธยมต้น
110
94
204
6
ม.4
31
57
88
3
ม.5
19
46
65
2
ม.6
20
44
64
2
 
       
รวมมัธยมปลาย
70
147
217
7
รวมทั้งหมด
180
241
421
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2565