องค์ประกอบงาน
องค์ประกอบงาน
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะมีการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้
 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ( รู้ชื่อ, รู้ลักษณ์, รู้จัก)
              เป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น บันทึกภาพพรรณไม้ หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ทำตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสาร เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ การตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก
รู้ประโยชน์ของพรรณไม้
 
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน (คลุกคลี, เห็นคุณ, สุนทรีย์)
              เป็นการเรียนรู้พืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพพรรณไม้ ทำผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชพรรณ

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ (รู้การวิเคราะห์ ,เห็นความต่าง, รู้ความหลายหลาก)
              เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ โดยการใช้ปัจจัยหลายปัจจัยในชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพื่อให้เห็นความต่าง เมื่อเห็นความต่าง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานแต่ละด้าน

องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ (รู้สาระ, รู้สรุป, รู้สื่อสาร)
              เป็นรวบรวมผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน และจัดลำดับ

องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา (นำองค์ความรู้, ที่เป็นวิทยาการ, เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่)
              เป็นการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้าง สาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ