จุดประสงค์สวนพฤกษศาสตร์
จุดประสงค์สวนพฤกษศาสตร์

 
                            1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
                            2. เพื่อให้รักเรียนสามารถจำแนก แยกแยะ ขยายพันธุ์ของพันธุ์ไม้ได้
                            3. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลเรื่องพันธ์ุไม้
                            4. เพื่อนำภูมิปัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เผยแพร่
                            5. นักเรียนสามารถนำเสนอ แนะนำคนอื่นได้