ครูกัญญาณัฐ ชัยเชิ้อ
ครูกัญญาณัฐ ชัยเชิ้อ
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/kanyanaykey/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97-3