ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี2566 จังหวัดตรัง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี2566 จังหวัดตรัง
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระงาม ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
**และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ต**
นักเรียนประกอบด้วย
1. นางสาวสุนิสา จิตรอักษร นักเรียน ม.6/2
2. นางสาวศิโรรัตน์ เรืองโสภา นักเรียน ม.6/2
3. นางสาวชนินาถ ชมกระโทก นักเรียน ม.5/1
4. นางสาวณชารีญา ชอบเสรี นักเรียน ม.5/2
5. นางสาวจุฑามณี วิเชียรชม นักเรียน ม.4/1
6. นางสาวตวงรัตน์ อนุวัฒน์ นักเรียน ม.5/2
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
นางสาวชาลิสา สองหลง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,16:17   อ่าน 49 ครั้ง