คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุติยา ดำจุติ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายประเจียบ ปรีชา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุมล คงนคร
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายภานุกร อ่อนประสงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารบุคคล