กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธเนศ เซ่งยี่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
ครู คศ.2

นายไชยันต์ ชูวงศ์
ครู คศ.2