กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญาณัฐ ชัยเชื้อ
ครู คศ.2

นายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายแสงสุรีย์ ไชยช่วย
ครูอัตราจ้าง