กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโยธิน เศวตพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ ตี้ฮ้อ
ครูอัตราจ้าง