กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายโยธิน เศวตพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0878934659
อีเมล์ : yo0878934659@gmail.com

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
ครู
เบอร์โทร : 0625706638
อีเมล์ : Duanruteejiranan@gmail.com

นางสาวชุติกาญจน์ ตี้ฮ้อ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0980171048