ลูกจ้างประจำ/พนักงาน

นายสุรเดช นกแก้ว
ลูกจ้างประจำ (ช่างปูน4)

นางลักขณา ไชยสงคราม
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0814168132
อีเมล์ : luckkana8132@gmail.com

นายสายชล อ่อนชื่นจิตร์
นักการดูแลความปลอดภัย