ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0835953821
อีเมล์ : jrlove176@gmail.com

นางนิรมล ดีแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิชชนาถ โต๊ะดำ
ครูทะเบียนระดับชั้นม.1

นางสาววินีพรรณ แซ่ไซ้
ครูทะเบียนระดับชั้นม.2

นางสาวปราถนา จันทร์ส่องแสง
ครูทะเบียนระดับชั้นม.2

นางสาวสิริลักษณ์ มะลิแก้ว
ครูทะเบียนระดับชั้นม.4

นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง
ครูทะเบียนระดับชั้นม.5

นายไชยยันต์ ชูวงค์
ครูทะเบียนระดับชั้นม.6