ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประเจียบ ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายโยธิน เศวตพงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

นายประพิศ วงศ์วิชชากร
ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธเนศ เซ่งยี่
ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมูหามะนาเซ มอเกาะ
ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา หมุนแทน
ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุรเดช นกแก้ว
ลูกจ้างประจำ(ช่างปูน4)

นางลักขณา ไชยสงคราม
พนักงานธุรการ

นายสายชล อ่อนชื่นจิตร์
นักการดูแลความปลอดภัย