กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเจียบ ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนุชาดา จันทร์มัด
พนักงานราชการ