กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุติยา ดำจุติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกฤษยา สวัสดิ์บำรุง
ครูผู้ช่วย