กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประพิศ วงศ์วิชชากร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมล คงนคร
ครู คศ.2

นางยุบล สุขบุญเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสาวลภัสรดา กำเนิดรุ่งรวิน
ครู คศ.2